Montáž 2 ks železobetonových šachet

Silnice I/56 Ostrava – prodloužená Místecká I. a II. Stavba,
C 556.2 – Přeložka parovodu MST 300/100, km 1,480/

HOMOLA a.s.

2.000.000,- Kč

5/2010 – 6/2010

Byly provedeny přípravné práce pro budoucí vedení horkovodního řádu ve správě Dalkia ČR pod novou komunikací.

Na každé straně budoucí komunikace byly provedeny monolitické horkovodní šachty včetně dvou výstupních otvorů, šachty byly zaizolovány a vystrojeny rošty a žebříky z kompozitových materiálů . Dále byla provedena stavební připravenost pro položení chrániček mezi šachty (dodávka objednatele), tzn. výkop rýhy v místě budoucí komunikace hutnící zkoušky základové spáry a po pokládce potrubí zpětný vrstvený zásyp včetně hutnících zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu ŘSD.

Sjednané dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele, odpovídalo technickým požadavkům, bylo řádně dokončeno a převzato bez vad a nedodělků.

Průběh projektu